Privacy Policy

*Nederland*

Retailstars B.V. respecteert de privacy van haar website bezoeker en het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens en houdt zich hierbij aan de geldende GDPR wetgeving.. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk behandeld en niet lang langer bewaard dan benodigd. Door persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat de website bezoeker akkoord dat Retailstars B.V. haar websitebezoekers persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring gebruikt.

Persoonsgegevens – Retailstars B.V. gebruikt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door haar website bezoeker. Persoonsgegevens kunnen worden opgegeven om informatie of diensten aan te vragen.

Beveiliging – Retailstars B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. We werken met beveiligde encrypt netwerkverbinding.

Doeleinden – Retailstars B.V. verwerkt haar website bezoeker gegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Deze gegevens worden uitsluitend voor het doel van de dienstverlening, en ter notificatie van (nieuwe) diensten van Retailstars B.V.gebruikt. Wij waarborgen de bescherming conform GDPR de persoonsgegevens en stellen deze niet aan derden beschikbaar. Voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe bij wet of op grond van een rechterlijke uitspraak, verplicht zijn. In het geval van hyperlinks naar websites van derden adviseren wij het privacy- en cookiebeleid van deze partijen te raadplegen. Retailstars B.V. is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derde partijen.

Duur – Retailstars B.V.  bewaart haar website bezoekers persoonsgegevens alleen zo lang als dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. De persoongegevens worden na het gebruik van het contactformulier alleen gebruikt totdat contact is geweest, daarna worden de persoonsgegevens verwijderd. .

Analytics – Ter optimalisering van de websites maakt Retailstars B.V van Google Analytics en Salesfeed. De verkregen gegevens, waaronder het IP-adres van je computer, worden overgebracht naar deze partijen. Lees hier het Privacybeleid van Google of het (meer specifieke) Privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Rechten – Iedere gebruiker heeft het recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. Je kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via info@retailstars.nl. Ter controle van je identiteit vragen wij je een telefoonnummer op te geven ter verificatie. Het verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld.

Wijzigingen – Retailstars B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

 

 

Privacy Policy

*English*

Retailstars B.V. respects the privacy of its website visitor and the recording and processing of personal data via this website takes place in accordance with the applicable GDPR law. By submitting your personal data on our website, the website visitor agrees that Retailstars B.V. uses its website visitors’ data in accordance with this privacy statement.

Personal dataRetailstars B.V. uses only personal data that has been explicitly and voluntarily provided by its website visitor. Personal data can be given to request information or services.

Security – Security – Retailstars B.V. takes appropriate technical and organizational measures to protect the collected personal data. We work with secure encrypted network connection.

Purposes – Retailstars B.V. processes its website visitor data for the execution of their services. The website visitor data will only be used for the purpose of providing the service and for notification of (new) services of Retailstars B.V. We guarantee the protection of personal data in accordance with GDPR and do not make them available to third parties. Unless we are required to need this by law or by court ruling. In the case of hyperlinks to third party websites, we will advise you to read the privacy and cookie policies of these parties. Retailstars B.V. is not responsible for the processing of personal data by third parties.

Duration – Retailstars B.V. will only save its website visitors personal data for as long as this is necessary for the purpose of the data has been provided. After using the contact form, the personal data will only be used until contact with the website visitor. After the contact, the personal data will be deleted.

Analytics – In order to optimize the website Retailstars B.V. make use of Google Analytics and Salesfeed. The obtained data, including the IP address of your computer, will be transferred tot these parties. Please read the Google Privacy Policies or the (more specific) Google Anlytics Privacy Policy for more information.

Rights – Every website visitor of Retailstars B.V. has the right of inspection, correction, removal and objection. You can exercise these rights by contacting us in writing an e-mail at info@retailstars.nl. In order to verify your identity, we will ask you to provide a telephone number for verification purposes. The request shall be dealt with within a reasonable period of time

Modifications — Retailstars B.V. reserves the right to change this privacy statement. Changes will be published on our website. This privacy statement was last changed in May 2018.